โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 27 เมษายน 2566

ฮิต: 56

ทุนอดหนุนการวิจัยจากทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 2566

1. ผศ.ดร. ณัทเดชาธร พวงเงินมาก ง.2

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) งวด 3

1. ผศ.ดร. ธิดาพร เสียงวัฒนะ
2. รศ.ดร. เอกรัฐ บุญภูงา
3. ผศ.ดร. ศุษิระ บุตรดี
4. รศ.ดร. ภาณุมาศ แสวงทอง
5. ผศ.ดร. จิตสุภา ดีโพธิ์
6. อ.ดร. พงศธร สายสุจริต
7. อ.ดร. สรุ๗ พันธุ์จันทร์

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) งวด 3

1. รศ.ดร. วิไลพร แซ่ลี้
2. รศ.ดร. ธนพงศ์ สุวรรณศรี
3. ผศ.ดร. วันทนา เกิดนิยม
4. ศ.ดร. อรรถกร เก่งผล
5. ผศ.ดร. วันวสาข์ ไทยวิโรจน์
6. รศ.ดร. โสมสิริ จันทรสกุล
7. ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน
8. ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
9. ศ.ดร. ประยุทธ อัตรเอกฒาสิน
10. ศ.ดร. สอาด นิวิศพงศ์
11. รศ.ดร. สุภารัตน์ นิวิศพงศ์
12. รศ.ดร. กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ
13. รศ.ดร. อนุชิต จิตพัฒนกุล
14. รศ.ดร. นวพรรณ ลอว์สัน
15. ศ.ดร. อรุษ เพชรเชิดชู
16. ศ.ดร. เจษฎา ธารีบุญ
17. รศ.ดร. มาลินี ศรีอริยนันท์
18. ศ.ดร. พิทยา แจ่มสว่าง
19. ศ.ดร. เมธีพจน์ พัฒนาศักดิ์
20. ศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
21 ศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
22. รศ. เสาวลักษณ์ เจศรีชัย
23. ผศ.ดร. อภิชาต ศุรธณี
24. ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
25. รศ.ดร. ศุภโชค แสงสว่าง
26. ผศ. ธีรวรรณ สุวรรณ์
27. รศ.ดร. นิพนธ์ ภูเกียรติกำจร