โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ฮิต: 75

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2563
1. ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ ถวาย ง.3

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2563
1. นส.รมณ ทองศรี ง.3

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2566 งวดที่ 2
1. นส.ปราถนา สัมพันธ์รัตนชัย 
2. นส.ปวีณา มณฑลจัส 
3. นส.ธีติมา ไชยกิจฅ
4. นส.วรทัย ประจักษ์เพิ่มศักดิ์
5. นส.อภัญญา เนื่องหล้า
6. นายเอกลักษณ์ ด้วงถึง
7. นส.มาลี จำรัส
8. นางสนธยา บุญประเสริฐ

ทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. และ มจพ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทเหรียญทอง ระดับปรัญญาตรี งวดที่ 1
1. นายเสกสรร เอียดแก้ว
2. นายคณิศร เฉลิมเสริมศรี 
3. นส.อรุโณทัย อุ่นใจ
4. นายกิตติ ผ่องอักษร