โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ฮิต: 54

ทุนสนัยบสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2566 งวดที่ 2
1. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 
2. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 
3. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 
4. ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง