โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 9 มิถุนายน 2566

ฮิต: 48

ทุนโครงการดุษฎีบันฑิต มจพ. ประจำปี 2565

1. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ง.พิเศษ (PHD-65-01)
2. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ง.พิเศษ (PHD-65-02)

ทุนโครงการดุษฎีบันฑิต มจพ. ประจำปี 2566

1. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ง.พิเศษ (PHD-66-02)