โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 6 มิถุนายน 2566

ฮิต: 49

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
1. อ.ดร.เกษมศิลป์ อ่อนทอง ง.3

ทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ปี 2566
1. ผศ.ดร.เจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์  ง.2

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ ปี 2566
1. นางสุธาสินี บุญประดิษฐ์ ง.2

ทุนพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ง.2)
1. ผศ.ดร.วิกันดา ศรีเดช
2. รศ.ดร.มาโนช สรรพกจพิพากร

ทุนพัฒนาองค์ความรู้พิ้นฐาน ปี 2566
1. ผศ.ดร.ชนิษฐา หินอ่อน