โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ฮิต: 35

ทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ง.2 30%)

 1. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
 2. ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล
 3. รศ.ดร.สุภาัตน์ นิวิศพงศ์
 4. ศ.ดร.ผุพรภรณ์ อารีพงษ์
 5. รศ.ดร.กนกวรรณ สิทธิถกิงเกียรติ
 6. ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี
 7. รศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล
 8. รศ.ดร.อภิชาต ศุรธณี
 9. ศ.ดร.อรุษ เพชรเชิดชู
 10. ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
 11. ศ.ดร.เจษฎรา ธารีบุญ
 12. ศ.ดร.พิทยา แจ่มสว่าง
 13. รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี
 14. Assoc. Prof.Dr. Sanjay  Mavinkere Rangappa
 15. ผศ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์
 16. รศ.ดร.วิไลพร แซ่ลี้
 17. ผศ.ดร.คณบดี ศรีสมบูรณ์
 18. ผศ.ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์
 19. รศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย
 20. รศ.ดร.เกษรารัตน์ อักษรรัตน์
 21. รศ.ดร.พัชรินทร์ แซ่จัน
 22. รศ.ดร.ภาณุมาศ แสวงทอง
 23. รศ.ดร.มนฤดี ผ่องอักษร
 24. รศ.ดร.โสมสิริ จันทรสกุล
 25. ผศ.ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ
 26. รศ.ดร.ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์
 27. รศ.ดร.ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์
 28. ผศ.ดร.วัลลภ กิติตสาธร
 29. ผศ.ดร.วิเชียร ศรีวิชัย
 30. ผศ.ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล
 31. ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ สัาภวะคุปต์
 32. ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ สัาภวะคุปต์
 33. ผศ.ดร.ธิดาพร เสียงวัฒนะ
 34. อ.ดร.ณชยา จินตาคำ
 35. ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก
 36. อ.ดร.ณัฎฐพล เสาวนะ
 37. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช
 38. ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
 39. ศ.ดร.สอาด นิวิศพงษ์
 40. ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
 41. ศ.ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง
 42. รศ.ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล
 43. รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
 44. รศ.ดร.นนชณัต ฉัตรภูมิ
 45. รศ.ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์
 46. รศ.ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาล
 47. รศ.ดร.อุณาโลม เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทลี่
 48. ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล
 49. รศ.ดร.เสาวลักษณ์ เจศรีชัย
 50. ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูล
 51. รศ.ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน
 52. ผศ.ดร.อัสนี โสมดี
 53. รศ.ดร.ฐิติพร สุทธิกุล
 54. ผศ.ดร.พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์
 55. ผศ.ดร.วิลาสินี ปิระจิตร
 56. ผศ.ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์
 57. ผศ.ดร.กรุณา ตู้จินดา
 58. ผศ.ดร.กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์
 59. ผศ.ดร.สุชาตา เกิดผลภัทระ
 60. ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
 61. รศ.ดร.กิตติภูมิ รอนสิน
 62. อ.ดร.ธรรมภรณ์ ทับะออ
 63. อ.ดร.รักษณ์ศิริ สุขรักษ์
 64. รศ.ดร.สมภพ คลับแก้ว
 65. อ.ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์
 66. ผศ.ดร.วัลลภ กิติสาธร