โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 16 มิถุนายน 2566

ฮิต: 53

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2566 (งวดที่ 2)

1. อ.ดร.ศิริพัฒน์ มณีแก้ว 
2. ผศ.ดร.จักรกริช ภักดีโต
3. อ.ดร.พุฒิธร ธะนะ
4. อ.ดร.ดอนนี่ พัสสาหรี่
5. อ.ดร.พลกฤษณ์ วงษ์สันติสุข
6. อ.ดร.ไกรโรจน์ มหรรณพกุล
7. อ.ดร.วนารัตน์ ภาคีนุยะ
8. อ.ดร.สุนทร โอษฐงาม
9. อ.ดร.ศุภกร บัวหยู่