โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 27 มิถุนายน 2566

ฮิต: 54

ทุนพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล  ง.2

ทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ปี 2566

1. รศ.ดร.สภาภรณ์ สุวรรณรังษี  ง.3

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รศ.ดร.ภาวีณี บุณยโสภณ  ง.2
2. Associate Professor Dr.Sanjay Mavinkere Rangappa  ง.2-3