โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ฮิต: 40

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการออกแบบและวิศกรรมระบบขนส่งทางราง กิจกรรมที่ 2

1. ผศ.ดร.วิทวัส ผ่องญาติ ง.3

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ 2564

1. นายพงษ์ศิริ มุ่งพร ง.3

ประจำปีงบประมาณ 2566

1. รศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล ง.3

2. ศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์ ง.3

ทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

1. รศ.ดร.ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา ง.3

ประจำปีงบประมาณ 2566

1.ผศ.ดร.นัฎฐพนธ์ นาคพงษ์ ง.2

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

1. นายขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล ง.3