ประกาศโอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 24 สิงหาคม 2566

ฮิต: 34

ทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. และ มจพ. ประจำปี 2565

1. รศ.ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี
2. ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง
3. ผศ.ดร.น้ำผึ้ง ผังไพบูลย์
4. ศ.ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล
5. ผศ.ดร.ชัชวาล สิงหะพล
6. รศ.ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร
7. รศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา
8. รศ.ดร.ยิ่งยศ เอื้ออุฬาร
9. ผศ.ดร.รัชตะ อัศวรุ่งนิรันดร์
10. ผศ.ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ
11. ผศ.ดร.ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์
12. ผศ.ดร.เจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์
13. รศ.ดร.เบญจวรรณ ธรรธนารักษ์
14. อ.ดร.เทวารักษ์ ปานกลาง
15. ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง

ทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ปี 2566

   ผศ.ดร.วลาสินี ปีระจิตร ง.3

ทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. และ มจพ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาเอก งวดที่ 5

1. นายสุรพงษ์ จิฯ
2. นายวโรดม พังจุนันท์
3. Mr.Thet Pai Oo
4. นายวรินธิ์นันทื วันจันทร์
5. นายสิริศักดิ์ นงค์พรหมมา
6. นายแสงทอง ลี
7. Mr.Tokla Eom

ทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. และ มจพ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาเอก งวดที่ 6

1. นส.ปิณิดา จรดล
2. Mr.Jawad Ali
3. นส.ทิพมาศ ผาแก้ว