ประกาศโอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 30 สิงหาคม 2566

ฮิต: 29

เงินสนันสนุนทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. และ มจพ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทเหรียญทอง ระดับปริญญาเอก งวดที่ 2

1. นายเสกสรร เอียดแก้ว

2. นายคณิศร เฉลิมเสริมศรี

3. นางสาวอรุโณทัย อุ่นใจ

 

ทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ผศ.ดร.วิกานดา ผาพันธ์ ง.3