ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์จัดตั้ง องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การบริหาร และการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง