กลุ่มวิจัยเฉพาะทางสำหรับทฤษฎีทางด้านแคลคูลัสอันดับเศษส่วนและการประยุกต์

กลุ่มวิจัยเฉพาะทางสำหรับทฤษฎีทางด้านแคลคูลัสอันดับเศษส่วนและการประยุกต์

Research Group for Fractional Calculus Theory and Application

หัวหน้ากลุ่มวิจัยเฉพาะทาง

คณะผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ แสวงทอง

ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม

รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ เจศรีชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ รื่นสัมฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี สุนทรานนท์

อาจารย์ ดร.ดอนนี่ พัสสาหรี่

อาจารย์ ดร.เอกภัค เจริญเลิศมงคล

อาจารย์ ดร.นิติธร สุขวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณนิกา แสวงทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี อุณหพิพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสกร แลสันกลาง

อาจารย์ ดร.เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลศ พัฒนะรพีเลิศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ขำพึ่งสน