ศูนย์วิจัยเฉพาะทางระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

ชื่อ-สกุล (หัวหน้ากลุ่ม-ศูนย์)

ชื่อกลุ่ม-ศูนย์ (ไทย)

รายชื่อนักวิจัยภายในกลุ่ม-ศูนย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ พิรักษ์

 

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

1. นายสมชาย เทพแพง

2. รศ.ดร.วรพจน์ พัฒนวิจิตร

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร แซ่ลี้

4. รศ.ดร.คณบดี ศรีสมบูรณ์

5. ดร.ส่งเสริม ธนากรปิ่นทอง

6. นายวรัญญู นนทบุตร

7. นายณัฐนันท์ ตั้งสุนันท์ธรรม

8. นายธนายุทธ แสงสุวรรณ

9. นายศักดิ์ชัย พิรักษ์

10. นางสาววิกานดา เศรษโฐ

11. นางสาวกรทิพย์ เอี่ยมปทุมมาลย์