ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบความแม่นยำขั้นสูง

ชื่อ-สกุล (หัวหน้ากลุ่ม-ศูนย์)

ชื่อกลุ่ม-ศูนย์

รายชื่อนักวิจัยภายในกลุ่ม-ศูนย์

ดร.จิรพันธุ์ อินเทียม

ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบความแม่นยำขั้นสูง

1. ดร.สายัณต์    พรายมี

 

 

2.ดร.อรัญ        แบล็ทเลอร์

 

 

3.ดร.วัชรินทร์    ตั้งสุขสันต์

 

 

4.ดร.พรเทพ     สารคนธ์

 

 

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์

 

 

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล พัดชื่น

 

 

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส

 

 

8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ จิตวิริยะ