เตรียมนวัตกรรมในมือให้พร้อม ปีงบ 65 “ทุนสายนวัตกรรม” มาแล้ว

ดู: 726

เตรียมนวัตกรรมในมือให้พร้อม ปีงบ 65 “ทุนสายนวัตกรรม” มาแล้ว

สำนักวิจัยฯ เตรียมเปิดรับสมัครทุนใหม่สำหรับนวัตกรทุกคน ในปีงบประมาณ 2565 นี้ โดยเน้นสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับพื้นฐานเพื่อให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือ หรือการร่วมลงทุนกับผู้ใช้ประโยชน์จากภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือนำไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม

โดยเปิดรับสมัคร 2 ประเภททุน ดังนี้

“ทุนพัฒนานวัตกรรม”  ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท

“ทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์”  ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท (ต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุน)

 

ทุนพัฒนานวัตกรรม

ทุพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

งบประมาณ

(ทุนละไม่เกิน)

200,000 บาท

500,000 บาท

ต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุน

ไม่ใช่

(ถ้ามีจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

ใช่

(มี 3 รูปแบบ คือ 10% / 25% / 50 %)

ระยะเวลาดำเนินงาน

1 ปี

1 ปี

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (TRL)

*ก่อนยื่นขอรับทุน*

TRL 2

TRL 4

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ผลการพัฒนานวัตกรรมอยู่ใน TRL 4 ขึ้นไป โดยมีผู้ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน และมีเอกสารการระบุความร่วมมือในการนำผลงานไปทดลองใช้งาน หรือระบุประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมต่อการนำไปต่อยอดด้านการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานนั้น

ผลการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์เข้าสู่เชิงพาณิชย์หรือนำไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม และมีเอกสารการยื่นจดหรือแจ้งขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

รูปแบบการรายงาน/ติดตาม/ประเมินผลโครงการ

(1) เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตรระดับชาติหรือนานาชาติ ผ่านกระบวนการจดสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง และ

(2) รายงานการนำนวัตกรรมไปทดสอบการใช้งาน หรือรายงานการนำเทคโนโลยีไปต่อยอดเชิงวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ

(3) การเผยแพร่บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง

(1) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ พร้อมด้วยเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด

(2) ตรวจเยี่ยมโครงการ เพื่อรับทราบสภาพการทำงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ข้อแนะนำและหามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา

(3) ประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายของแต่ละโครงการ

หากคุณเป็นนักวิจัยสายนวัตกรรม เตรียมนวัตกรรมในมือให้พร้อม ปีงบประมาณ 2565 พบกัน!!

ติดตามรายละเอียดได้ที่

Website: https://stri.kmutnb.ac.th

Facebook: สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. -STRI