ประกาศรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. & ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปี2566

ฮิต: 2211

สารบัญ

ประกาศรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และ
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

***************************************************

 

คณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกโดยการดำเนินงานของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยดังกล่าว สามารถสมัครขอรับทุนได้โดยยื่นแบบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่จัดเตรียมตามแบบฟอร์ม/รูปแบบ และเงื่อนไขที่กำหนด ส่งมายังฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังเอกสารแนบท้าย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบสมัครขอรับทุนและเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://bit.ly/3MNlKeW หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือ เว็บไซต์ของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ดาวน์โหลดเอกสารสมัครขอรับทุน