KMUTNB INNOVATION AWARDS 2019

ความสนุกเช่นนี้ จะกลับมาภายในอีก....

สมัครเข้าประกวด ประกาศ

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์และการประกาศผล

ประกาศผลการตัดสิน
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562
อ่านข่าวคู่มือจัดงานสำหรับผู้เข้าร่วมจัดแสดง
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562
อ่านข่าวประกาศ
รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดง
อ่านข่าวพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2562
อ่านข่าวประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนฯ

ประเภทบุคคล มจพ.
ประกาศรายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2562

ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่าทั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทั่วประเทศ


อ่านรายละเอียดและรับสมัคร
ประเภทบุคคล มจพ.

คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


อ่านรายละเอียด
ประเภทบุคคลทั่วไป

“บุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐและเอกชน” ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยจะต้องแสดงหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของสิทธิซึ่งมีชื่อปรากฎชัดเจน


อ่านรายละเอียดและรับสมัคร

กำหนดการ18 ต.ค. 61


เปิดรับสมัครผลงาน ประเภทบุคคล มจพ. เพื่อขอรับทุนสนับสนุน (รับสมัครออนไลน์)


16 พ.ย. 61


ปิดรับสมัครผลงาน ประเภทบุคคล มจพ. เพื่อขอรับทุนสนับสนุน


22 พ.ย. 61

ผู้สมัครประเภทบุคคล มจพ. เพื่อขอรับทุนสนับสนุน นำเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่า
(Oral Presentation) ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกและพิธีมอบทุนสนับสนุน


01 ธ.ค. 61


เปิดรับสมัครผลงาน (รับสมัครออนไลน์)


15 ม.ค. 62


ปิดรับสมัครผลงาน


- ก.พ. 62


ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้าร่วมประกวดและจัดแสดง


17 – 18
มี.ค. 62


ประกวดและจัดแสดงผลงานรอบตัดสิน
พิธีมอบรางวัลความเป็นมา

“งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ.” ได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แสดงความรู้ความสามารถในการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่นำมาซึ่งความเข้มแข็งและความเจริญของประเทศไทยอย่างยั่งยืน แสดงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า
“มจพ. คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”
*

รางวัล

ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Grand Prize จำนวน 1 รางวัล

(โดยการพิจารณาคัดเลือกจากผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากทั้ง 3 ประเภท)

ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศ
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

ประเภทบุคคล มจพ.

รางวัลชนะเลิศ
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ (แถบยุโรป) จำนวน 2 ที่นั่ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ (แถบเอเชีย) จำนวน 2 ที่นั่ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

เกณฑ์การตัดสินรางวัล

ผลงานที่เข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยมีเกณฑ์การตัดสินรางวัล ดังนี้

ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์20 คะแนน

ความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ20 คะแนน

มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่20 คะแนน

การนำไปพัฒนาต่อยอดและการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์


30 คะแนน

รูปแบบการนำเสนอที่สมบูรณ์และน่าสนใจ10 คะแนน