KMUTNB INNOVATION AWARDS 2020

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมัครเข้าประกวด ประกาศ

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์และการประกาศผล

คู่มือจัดงาน KMUTNB
Innovation Awards 2020
อ่านข่าวประกาศรายชื่อผลงาน
ที่ได้รับทุนสนับสนุนฯ
ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่วมประกวดฯ
มจพ.63
อ่านข่าวประกาศกำหนดการ
นำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุน
มจพ.
อ่านข่าวโปสเตอร์รับสมัคร
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2563
สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2563

คุณสมบัติและการรับสมัครเสนอผลงานเข้าประกวด

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562


อ่านรายละเอียดและสมัคร

กำหนดการ10 ต.ค. 62

เปิดรับสมัครผลงาน (รับสมัครออนไลน์)


20 30 พ.ย. 62

ปิดรับสมัครผลงาน


06 ธ.ค. 62

เจ้าของผลงานนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรูปแบบปากเปล่า
(Oral Presentation) ณ สำนักวิจัยฯ มจพ. (สำหรับผลงานสังกัด มจพ.) *


09 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดง *


20 ธ.ค. 62

มอบทุนสนับสนุนฯ (สำหรับผลงานสังกัด มจพ.)*


30 ม.ค. 63

ติดตั้งผลงานจัดแสดง


31 ม.ค. -
01 ก.พ. 63


ประกวดและจัดแสดงผลงานรอบตัดสิน


01 ก.พ. 63

พิธีมอบรางวัล

หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมความเป็นมา

“งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” หรือ KMUTNB Innovation Awards ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีความสนใจงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แสดงความรู้ความสามารถในการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่นำมาซึ่งความเข้มแข็งและความเจริญของประเทศไทยอย่างยั่งยืน แสดงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มจพ. คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” โดยแต่เดิมใช้ชื่อว่า “การประกวดรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี” (ปี พ.ศ. 2552 - 2556) และ “งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” (ปี พ.ศ. 2557 – 2561) โดยเปลี่ยนมาใช้ชื่อ“งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ สถาปนาครบ 60 ปี พร้อมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประกวดจากเดิมมีเพียงบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้เพิ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะศึกษา และบุคคลทั่วไปด้วย เพื่อส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันกับนานาประเทศ รวมถึงสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการ บ่มเพาะและเร่งการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative startup) สนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้
*
ในการจัดงาน ปี 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล Grand Prize จำนวน 1 ถ้วยรางวัล สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 จากผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท ประกอบด้วยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา ระดับบุคคล มจพ. และบุคคลทั่วไป โดยมีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา บริษัทเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 200 ผลงาน และผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่เวทีแสดงผลงานกว่า 100 ผลงาน
*
ในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัล Grand Prize จำนวน 1 รางวัล สำหรับผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ โดยกำหนดจัด“งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563” หรือ KMUTNB Innovation Awards 2020 ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวัล

ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
Grand Prize จำนวน 1 รางวัล

(โดยการพิจารณาคัดเลือกจากผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากทั้ง 3 ประเภท)

1) Innovative student Projects

รางวัลชนะเลิศ
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

2) Innovative Ideas

รางวัลชนะเลิศ
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

3) Innovative Products

รางวัลชนะเลิศ
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

เกณฑ์การตัดสินรางวัล

ผลงานที่เข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยมีเกณฑ์การตัดสินรางวัล ดังนี้

ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่การนำไปพัฒนาต่อยอดและการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์


รูปแบบการนำเสนอที่สมบูรณ์และน่าสนใจ