โอนเงินทุนนักวิจัย 30 สิงหาคม 2562

โอนเงินทุนขับเคลื่อนเข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 30 สค 62
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร ง.2/62
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษา ง.2/62
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ทองผดุงโรจน์ ง.2-3/62

โอนเงินทุนนักวิจัย 29 สิงหาคม 2562

โอนเงินทุนวิจัยเข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 29 ส.ค. 62
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา สุมณศิริ ง.2/62 ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ฯ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ ง.2/62 ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ฯ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์ ง.3/62 ทุนรุ่นใหม่