โอนเงินทุนแผ่นดิน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ประจำปี 57

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย งามสันติวงศ์ ประจำปี 61

3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล ประจำปี 62