โปรตีนจากพืชและโปรตีนสกัดจากรำข้าว (Plant-based protein and protein extract from rice bran)

โปรตีนจากพืชและโปรตีนสกัดจากรำข้าว (Plant-based protein and protein extract from rice bran)

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: วิทยาศาสตร์การอาหาร
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL2 มีการสร้างรูปแบบหลักการ และ/หรือ การประยุกต์ใช้สำหรับเทคโนโลยีแล้ว
RESEARCHER TEAM: รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ

TECHNOLOGY OVERVIEW

ผลิตภัณฑ์เป็นต้นแบบในกลุ่มโปรตีนจากพืช เช่น เนื้อไก่เทียม หมูสับเทียม รวมถึงโปรตีนสกัดจากรำข้าว

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

ผลิตภัณฑ์เป็นอาหารที่มีโปรตีนที่มีแหล่งกำเนิดมาจากพืช

Share:

OTHER