โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 30 ตุลาคม 2563

โอนเงินทุนเข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2563


ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
1. อาจารย์ ดร.ธัญวรรณ ชาญพานิชย์ ง.3/63
ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ง.3/63
2. ศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์ ง. 3/63


ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์ ง.3/63
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ
1. นางสาวณิขนันทน์ หร่องคำภา ง.2/63
2. นางสาวศิริญา นาคาวงศ์ ง.2/63

โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 29 ตุลาคม 2563

โอนเงินทุนเข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 29 ตุลาคม 2563


โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ง.1/ 2564
1 อาจารย์ ดร.อบรม อรัญพฤกษ์
2 อาจารย์จิราภรณ์ ยงพิศาลภพ 
3 อาจารย์ ดร.สุนันทา ช่วยประคอง
4 อาจารย์ ดร.กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง
5 อาจารย์ ดร.ปุณฑริกา รวิกุล
6 นายฐิตินันท์ อึ้งตระกูล
7 ผศ.ดร.บารมี ปัทมพรหม
8 อาจารย์ ดร.อภิชิต มณีงาม
9 อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ชุ่มชื่น
10 อาจารย์ ดร.ฐาปณี วงศ์ปรีดี
11 อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม
12 อาจารย์ ดร.เจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์
13 อาจารย์ ดร.ชนนิกานต์ รอดมรณ์
14 อาจารย์ ดร.เอกภัค เจริญเลิศมงคล
15 อาจารย์ ดร.จีราวรรณ สุขสำราญ

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ ง.1/ 2564
1 นางสาวฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์
2 นางสุธาสินี บุญประดิษฐ์
3 นางสาวระพีพร รัตนเหลี่ยม
4 นางสาวธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร
5 นางสาวสาธิมา ชลศิริ
6 นางสาวทณิชนันทน์ บุญสว่าง
7 นายเอกลักษณ์ ด้วงถึง
8 นางสาวธีติมา ไชยกิจ
9 นายธนาคม เจริญพิทย์
10 นางมุกดา จงชนะชววัฒน์

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ง.1/ 2564
1 อาจารย์ ดร.วิชัย ดำรงโภคภัณฑ์
2 อาจารย์ ดร.สหรัฐ ฉันทานุมัติอาภรณ์
3 อาจารย์ ดร.เสาวภา นิยมไทย
4 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา หินอ่อน
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานี ทิพยเสม
6 นางสาวณศวรรณ สวัสดิ์ชัยพงษ์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิชากร เกษรบัว
8 อาจารย์ ดร.ธิดาพร เสียงวัฒนะ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เกิดนิยม
10 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร แซ่ลี้
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว
12 อาจารย์ ดร.ชัยพร ศิลาวัชนาไนย
13 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
14 รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
15 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิต ศรีคำทา
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย หอวิมานพร
18 อาจารย์ ดร.หัสนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์
19 อาจารย์ ดร.อัครสิงห์ บำเพ็ญรัตน์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์สิน สิริพงษ์สกุล
21 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ทองผดุงโรจน์
22 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี
23 อาจารย์อธิวัชร์ วิริยะอมรชัย
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวิชญ์ สว่างนพ
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ผาพันธ์
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณิดา แซ่ตั้ง
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษา
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวรรณ สุวรรณ์
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นามี
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ นิลสนธิ
33 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร
34 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
35 อาจารย์ปิยนันท์ เรืองอุไร
36 อาจารย์ ดร.สมพร เตียเจริญ
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ง.1/ 2564
1 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจนันท์ จงกล
3 ศาสตราจารย์ ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ
5 Dr. Senthilkumar Krishnasamy
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญีตสอน
7 อาจารย์เชาวนันต์ จำเริญ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักกฤษณ์ เสณีตันติกุล
9 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุณยโสภณ
10 ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง
11 อาจารย์ ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาล
13 รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ บุญลอย
14 อาจารย์ ดร.ศุษิระ บุตรดี
15 อาจารย์ ดร.พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์
16 "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร
17 อาจารย์ ดร.พนิดา ปรารัตน์
18 นายพงษ์ศิริ มุ่งพร
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ศุรธณี
20 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ
21 ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร สุทธิกุล
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล แก้ววิลัย
24 "รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา
26 "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์
27 "รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ เงาทอง
29 ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ รื่นสัมฤทธิ์
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสนี โสมดี
32 อาจารย์ ดร.สุรางคนา วรรณภพ
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนสด พานิช
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี สุนทรานนท์
35 นางสาวศิริอร บุญญวนิช
36 อาจารย์ ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี 
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภักษ์ เมธนาวิน
39 รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ เจศรีชัย
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ
42 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญภูงา
43 ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณกมล ทองหล่อ
45 รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกล