ทุนวิจัย
สำหรับคณาจารย์และบุคลากร


ทุนวิจัย
สำหรับนักศึกษา


ทุนโครงการพัฒนานักวิจัย
ระดับปริญญาเอก TGGS
 
 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ

 

การเสนอขอรับทุนสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก

  1. ทุนภายนอก
  2. ทุนวิจัยภายใน
  3. อบรม/สัมมนา
  4. ประชาสัมพันธ์
  5. จัดซื้อจัดจ้าง
next
prev