ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

ความเป็นมา

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อมุ่งสนับสนุนให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแต่ละศูนย์จะประกอบด้วยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักศึกษาหรือผู้ช่วยวิจัย ร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มวิจัย ทำให้เกิดการดำเนินงานวิจัยและถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการที่มีความจำเพาะในลักษณะของการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริงให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ หรือนักศึกษาที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยวิจัยภายในศูนย์ ซึ่งจะเป็นการพัฒน่าสมรรถนะนักวิจัยและก่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ได้มากขึ้น

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์จัดตั้ง องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การบริหาร และการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ กลุ่มวิจัย-ศูนย์วิจัย-ศูนย์ความเป็นเเลิศ พ.ศ.2557

การจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง

ติดต่อสอบถาม

งานวิศวกรรมเฉพาะทาง ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1539, 1548
E-mail: info@stri.kmutnb.ac.th

ติดต่อสอบถาม

งานวิศวกรรมเฉพาะทาง ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1539, 1548
E-mail: info@stri.kmutnb.ac.th