เชิญชวนนักวิจัย มจพ. เตรียมพร้อมสำหรับการยื่นคำขอรับงบประมาณ ววน. ปี 2564

ขอเชิญชวนนักวิจัย มจพ. เตรียมพร้อมสำหรับการยื่นคำขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

Website : https://tiras.tsri.or.th/