ผู้บริหาร

ศ.ดร.สุชาติ เซียงฉิน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์

ที่ปรึกษาสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

นายธารี วารีสงัด

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการ

รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

นางจิตติมา สุวรัตน์

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ