ตรวจสอบการจ่ายเงินทุนวิจัย

ตรวจสอบการจ่ายเงินทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยมีประเภททุนดังนี้

  • NEW ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
  • BASIC ทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน
  • KNOW ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย
  • SUP ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ
  • IP ทุนพัฒนานวัตกรรม
  • TRADE ทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์
  • POST ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
  • NB Talent Mobility ทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม