สายอากาศสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

สายอากาศสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: เทคโนโลยีการสื่อสาร
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL3 เป็นการพิสูจน์หรือตรวจสอบแนวคิดโจทย์วิจัยที่ตั้งไว้
RESEARCHER TEAM: ศาสตราจารย์ ดร. ดนัย ต. รุ่งเรือง

TECHNOLOGY OVERVIEW

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

นักวิจัยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมให้ใช้ในการเรียนการสอน

Share:

OTHER