ระบบฟอกอากาศพร้อมเติมออกซิเจน สำหรับการปรับคุณภาพอากาศใน อาคาร

ระบบฟอกอากาศพร้อมเติมออกซิเจน สำหรับการปรับคุณภาพอากาศใน อาคาร

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: เทคโนโลยีชีวภาพ
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL8 ผลการทดสอบใช้งานในสภาวะทำงานจริงอย่างต่อเนื่องมีผลการรับรองมาตรฐาน มีคู่มือการผลิตและใช้งาน
RESEARCHER TEAM: ศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล

TECHNOLOGY OVERVIEW

โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบผลิตออกซิเจน ณ สถานที่ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม มีเป้าหมายคือ 1. ระบบผลิตออกซิเจนสำหรับอุตสาหกรรมและ 2. ระบบผลิตออกซิเจนสำหรับทางการแพทย์ โดยกลุ่มเป้าหมายของระบบออกซิเจนสำหรับอุตสาหกรรมได้แก่ การบำบัดน้ำเสีย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเติมในน้ำดื่ม การผลิตจิวเวอรี่ และอื่นๆ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมจำเป็นต้องพัฒนาให้ระบบมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะด้านเสถียรภาพของระบบ อายุการใช้งาน ความสะดวกในการซ่อมบำรุงและความสะดวกต่อการใช้งาน ในส่วนของระบบผลิตออกซิเจนสำหรับทางการแพทย์นั้น จำเป็นต้องพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ISO 13485 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายของระบบผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ มุ่งเน้นไปที่โรงพยาบาลส่วนภูมิภาคขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีปริมาณไม่ต่ำกว่า 720 แห่งทั้งประเทศ กิจกรรมหลักในโครงการ ประกอบด้วย (1) พัฒนาระบบต้นแบบผลิตออกซิเจน ณ สถานที่ด้วยเทคโนโลยี Pressure swing adsorption Automation and control engineering และ IoT (2) เก็บข้อมูลวิจัยและประเมินผลตอบรับต่อตัวผลิตภัณฑ์ระบบผลิตออกซิเจน ณ สถานที่ จากผู้ใช้งานของโรงพยาบาลที่ใช้เป็นกรณีศึกษา (3) พัฒนาทักษะผู้ประกอบการใหม่ และนำองค์ความรู้มาดำเนินการธุรกิจ และสร้างระบบการบริหารจัดการของบริษัท และ (4) สำรวจและวิเคราะห์ตลาดสำหรับระบบผลิตออกซิเจน ณ สถานที่ พัฒนาแผนการตลาด และดำเนินการทำตลาด

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

นักวิจัยมีเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อใช้ในทางการแพทย์ มีประสบการณ์ความพร้อมเชิงพาณิชย์

Share:

OTHER