รายชื่อกลุ่มศูนย์

ที่

ชื่อกลุ่ม-ศูนย์ (ไทย)

ชื่อกลุ่ม-ศูนย์
(อังกฤษ)

1

ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย

The Waste Incineration Research Center

2

ศูนย์วิจัยพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม

Development of Machinery and Industrial Equipment

3

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

Food and Agro-Industry Research Center

4

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานและควบคุมการตรวจวัด-พิสูจน์

Energy Management Systems  and Monitoring & Verification Control, Research & Development Center (ES-MVC)

5

ศูนย์วิจัยบูรณาการนาโน

Integrated Nano Research Center

6

ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และพลังงานหมุนเวียน

Renewable Product and Energy Technology Center

7

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี

Soil Engineering Research Center

8

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรม

Research Center for Productivity Improvement in Industry

9

ศูนย์วิจัยการขนส่งและสิ่งแวดล้อม

Transportation and Environmental Research Center

10

ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ

Advanced Industrial Engineering Management Systems Research Center

11

ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

Civil and Infrastructure Engineering Research Center (CIERC)

12

ศูนย์วิจัยพอลิเมอร์

Polymer Research Center

13

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และดายพลาสติก

Mold & Die Research and Development Center (MDRDC)

14

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบไซเบอร์-กายภาพทางการผลิต

 

15

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมการคำนวณทดสอบขั้นสูง

Research Center for Advanced Computation and Experimental Mechanics

16

ศูนย์วัสดุเชิงนิเวศน์และเทคโนโลยีสะอาด

Center of Eco-Materials and Cleaner Technology (CECT)

17

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบฝังตัวเคลื่อนที่และระบบอัตโนมัติทางไกล

Research and Development Center for Mobile Embedded System and Telematics (MEST)

18

กลุ่มวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Industrial Robot Research and Development Group

19

ศูนย์เทคโนโลยีไบโอเซ็นเซอร์และไบโออิเล็กทรอนิกส์

BioSensors and BioElectronics Technology Centre (BIOSE)

20

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา

Vocational Education Technology Research Center

21

ศูนย์วิจัยและพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยา

Research and Development Center for Chemical Engineering Unit Operation and Catalyst Design

22

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก

Research Center of Nano Industries and Bio-plastic

23

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอัจฉริยะ และพลวัตรไม่เชิงเส้น

Intelligent Innovation and Nonlinear Dynamic Analysis Research Center

24

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Innovation and Technology Management Research Center

25

ศูนย์วิจัยการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Logistics and Supply Chain Management Research Center

26

ศูนย์นวัตกรรมสำหรับวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์

Center for Innovation in Human Factors Engineering and Ergonomics

27

ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ

Bioprocess Engineering and Biotechnology

28

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางพลศาสตร์โครงสร้างและการจัดการเมือง

Specialized Research Center in structural dynamics and urban management

29

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

Center for Water Engineering and Infrastructures (CWEIR)

30

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Research Center of Information and Communication Technology

31

ศูนย์วิจัยการวิจัยดำเนินงานและการจัดการเชิงวิศวกรรม

Operations Research and Engineering Management Research Center

32

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม้และพลังงานทางเลือก

Combustion Technology and Alternative Energy Center

33

ศูนย์วิจัยนโยบายอุตสาหกรรม

Industrial Policy Research Center

34

ศูนย์วิจัยไฟฟ้าและระบบควบคุมอุตสาหกรรม

Industrial Electric and Control  System Research Center

35

ศูนย์วิจัยพลังงานยานยนต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Automotive Eco-Energy Research Center

36

ศูนย์วิจัยเลเซอร์และทัศนศาสตร์

lasers and Optics Research Center

37

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล

Center of Excellent for Astronautical and Marine Engineering

38

ศูนย์วิจัยเครื่องมือและเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมด้วยระบบไทรโบโลยี

Tribo-systems for Industrial Tools and Machinery Research

39

ศูนย์วิจัยการจัดการสารสนเทศในอุตสาหกรรม

Industrial Information Management Research Group

40

ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน

Renewable Energy  Research Center (RERC)

41

ศูนย์วิจัยวัสดุอาคารและงานก่อสร้าง

Construction and Building Materials Research Group

42

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมงานเชื่อมและการตรวจสอบโลหะ

Welding Engineering and Metallurgical Inspection

43

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์

Research Center of  automotive safety and assessment engineering

44

ศูนย์วิจัยการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง

 High Temperature Corrosion Research Center

45

ศูนย์วิจัยวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการผลิตและวิศวกรรมพื้นผิว

Material Manufacturing and Surface Engineering Research Center (MaSE)

46

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเสียงและการสั่นสะเทือน

Sound and Vibration Engineering Research Group

47

กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีพลาสมาและไฟฟ้าอัตโนมัติ Plasma and Automatic Electric Technology Research Group

48

ศูนย์การออกแบบและวิศวกรรมสำหรับระบบรางและระบบการขนส่งสมัยใหม่

 Center of Design and Engineering for Railway and Modern Transport Systems

49

กลุ่มวิจัยเฉพาะทางสำหรับทฤษฎีทางด้านแคลคูลัสอันดับเศษส่วนและการประยุกต์

Research Group for Fractional Calculus Theory and Application

50

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

 

51

ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบความแม่นยำขั้นสูง