รายชื่อกลุ่มศูนย์

ที่

ชื่อ-สกุล
(หัวหน้ากลุ่ม-ศูนย์)

ชื่อกลุ่ม-ศูนย์ (ไทย)

ชื่อกลุ่ม-ศูนย์
(อังกฤษ)

ภาควิชา

คณะ

สถานที่ตั้ง /สถานที่ติดต่อ
(ใน STRI)

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์
(ภายใน STRI)

E-mail

1

รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ

ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย

The Waste Incineration Research Center

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล-การบินและอวกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

8324

 

somrat.k@eng.kmutnb.ac.th

2

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว

ศูนย์วิจัยพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม

Development of Machinery and Industrial Equipment

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล-การบินและอวกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชั้น 6 ห้อง 612

8320

1556

udomkiat.n@eng.kmutnb.ac.th

3

ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

Food and Agro-Industry Research Center

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชั้น 6 ห้อง 601, 607

4718

1550

vilair8106@yahoo.com

4

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานและควบคุมการตรวจวัด-พิสูจน์

Energy Management Systems  and Monitoring & Verification Control, Research & Development Center (ES-MVC)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล-การบินและอวกาศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชั้น 7 ห้อง 708 

8319

1562

tss@kmutnb.ac.th

5

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช

ศูนย์วิจัยบูรณาการนาโน

Integrated Nano Research Center

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชั้น 6 ห้อง 608 , 609

 4808

1538

noppavan.c@sci.kmutnb.ac.th

6

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร ผลากรกุล

ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และพลังงานหมุนเวียน

Renewable Product and Energy Technology Center

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชั้น 6 ห้อง 603 , 604 , 606

8232

1540 , 1553

chantaraporn.p@eng.kmutnb.ac.th

7

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา แจ่มสว่าง

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี

Soil Engineering Research Center

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

8620 , 8624 

 

pitthaya.j@eng.kmutnb.ac.th 

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ มีถม

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรม

Research Center for Productivity Improvement in Industry

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

02-5874842  ต่อ 117

 

warapojm@kmutbn.ac.th

9

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน

ศูนย์วิจัยการขนส่งและสิ่งแวดล้อม

Transportation and Environmental Research Center

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

8260

 

kittichai.t@eng.kmutnb.ac.th

10

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล

ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ

Advanced Industrial Engineering Management Systems Research Center

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

8136

 

athakorn@kmutnb.ac.th,athakorn_kmitnb@yahoo.com

11

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์

ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

Civil and Infrastructure Engineering Research Center (CIERC)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

8620

 

pisontit@hotmail.com

12

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์

ศูนย์วิจัยพอลิเมอร์

Polymer Research Center

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชั้น 6 ห้อง 605

 02-587-0026 ต่อ 411 ภายใน กด 8314 ต่อ 411

1551

chanyut.k@eng.kmutnb.ac.th

13

รองศาสตราจารย์สถาพร ชาตาคม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และดายพลาสติก

Mold & Die Research and Development Center (MDRDC)

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

6411

 

sathaporn.c@cit.kmutnb.ac.th

14

รองศาสตราจารย์วันชัย แหลมหลักสกุล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบไซเบอร์-กายภาพทางการผลิต

 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชั้น 8 ห้อง 817

6501

 

vcl@kmutnb.ac.th

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมการคำนวณทดสอบขั้นสูง

Research Center for Advanced Computation and Experimental Mechanics

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชั้น 5 ห้อง 509

02-555-2000 ต่อ 8315, 02-587-0026 ต่อ 402 หรือ 8314 ต่อ 402

 

arisara.c@eng.kmutnb.ac.th

16

รองศาสตราจารย์ ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร

ศูนย์วัสดุเชิงนิเวศน์และเทคโนโลยีสะอาด

Center of Eco-Materials and Cleaner Technology (CECT)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชั้น 6 ห้อง 602

8246

1552

thirawudh.p@eng.kmutnb.ac.th

17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบฝังตัวเคลื่อนที่และระบบอัตโนมัติทางไกล

Research and Development Center for Mobile Embedded System and Telematics (MEST)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชั้น 7 ห้อง 703

 2266

1560

phongsak.k@eng.kmutnb.ac.th

18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณี น้อยยิ่ง

กลุ่มวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Industrial Robot Research and Development Group

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า   

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ชั้น 7 ห้อง 706, 707, 709

3315

1561

drpanee@gmail.com, n_panee@hotmail.com

19

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล

ศูนย์เทคโนโลยีไบโอเซ็นเซอร์และไบโออิเล็กทรอนิกส์

BioSensors and BioElectronics Technology Centre (BIOSE)

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชั้น 7 ห้อง 705

02-587-8257 , 4717

1559

npp@kmutnb.ac.th , npisutpaisal@gmail.com

20

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา

Vocational Education Technology Research Center

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

3298

 

prachyanun@hotmail.com

21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์  พนาศุภมัสดุ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยา

Research and Development Center for Chemical Engineering Unit Operation and Catalyst Design

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชั้น 7 ห้อง 702

 8238, 8243

1557

karn.p@eng.kmutnb.ac.th

22

รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก

Research Center of Nano Industries and Bio-plastic

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

ชั้น 7 ห้อง 704

2918

1558

rdg@kmutnb.ac.th , rdgkmitnb@hotmail.com, rapeephun.mme@tggs-bangkok.org

23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอัจฉริยะ และพลวัตรไม่เชิงเส้น

Intelligent Innovation and Nonlinear Dynamic Analysis Research Center

ภาควิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชั้น 5 ห้อง 513

4524

 

anuchit.j@sci.kmutnb.ac.th

24

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Innovation and Technology Management Research Center

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

02-5878256

 

panitaw@kmutnb.ac.th

25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์

ศูนย์วิจัยการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Logistics and Supply Chain Management Research Center

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชั้น 7 ห้อง 710

 8140

1563

r_vichai@yahoo.com,vichair@kmutnb.ac.th

26

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร

ศูนย์นวัตกรรมสำหรับวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์

Center for Innovation in Human Factors Engineering and Ergonomics

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

8131

 

nantakrit.y@eng.kmutnb.ac.th, nantakrit@gmail.com, nantakrityodpijit@gmail.com

27

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร คงเรือง

ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ

Bioprocess Engineering and Biotechnology

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชั้น 5 ห้อง 510

4303

 

sasithorn.k@sci.kmutnb.ac.th, sasithorn.kongruang@gmail.com

28

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติภูมิ รอดสิน

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางพลศาสตร์โครงสร้างและการจัดการเมือง

Specialized Research Center in structural dynamics and urban management

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

6511

 

krs@kmutnb.ac.th

29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

Center for Water Engineering and Infrastructures (CWEIR)

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

3247 , 3253

 

panuwat@kmutnb.ac.th

30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Research Center of Information and Communication Technology

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2728

 

nawapornn@kmutnb.ac.thnawaporn@gmail.com

31

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล

ศูนย์วิจัยการวิจัยดำเนินงานและการจัดการเชิงวิศวกรรม

Operations Research and Engineering Management Research Center

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

8134, 8136

 

a.krisada@gmail.com, krisadaa@kmutnb.ac.th, krisada.a@eng.kmutnb.ac.th

32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม้และพลังงานทางเลือก

Combustion Technology and Alternative Energy Center

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

6442

 

ktn@kmutnb.ac.th

33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช  อยู่ชา

ศูนย์วิจัยนโยบายอุตสาหกรรม

Industrial Policy Research Center

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ชั้น 6 ห้อง 611

2606 , 2621

1536

wir@kmutnb.ac.th

34

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

ศูนย์วิจัยไฟฟ้าและระบบควบคุมอุตสาหกรรม

Industrial Electric and Control  System Research Center

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า    

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ชั้น 7 ห้อง 711 , 712

3223

1541 , 1564

wtn@kmutnb.ac.th

35

รองศาสตราจารย์เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์

ศูนย์วิจัยพลังงานยานยนต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Automotive Eco-Energy Research Center

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

6415 , 6427

 

chedthawut@hotmail.com

36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ

ศูนย์วิจัยเลเซอร์และทัศนศาสตร์

lasers and Optics Research Center

ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชั้น 6 ห้อง 610

4427

1555

amarinr@kmutnb.ac.th

37

ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล

Center of Excellent for Astronautical and Marine Engineering

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

02-587-0026 ต่อ 401 ภายใน กด 8314 ต่อ 401

 

sawangtits.s@eng.kmutnb.ac.th

38

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์

ศูนย์วิจัยเครื่องมือและเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมด้วยระบบไทรโบโลยี

Tribo-systems for Industrial Tools and Machinery Research

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ชั้น 5 ห้อง 508

3279

 

peerawatt.n@fte.kmutnb.ac.th

39

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชชา ชีวพฤกษ์

ศูนย์วิจัยการจัดการสารสนเทศในอุตสาหกรรม

Industrial Information Management Research Group

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

6146

 

c.pitcha@gmail.com

40

ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน

Renewable Energy  Research Center (RERC)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

3332

 

phtt@kmutnb.ac.th

41

ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

ศูนย์วิจัยวัสดุอาคารและงานก่อสร้าง

Construction and Building Materials Research Group

ภาควิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

8620-8624 

 

piti.kmutnb@gmail.com, piti.s@eng.kmutnb.ac.th

42

รองศาสตราจารย์ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมงาเชื่อมและการตรวจสอบโลหะ

Welding Engineering and Metallurgical Inspection

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

6417, 6418

 

trinety2518@kmutnb.ac.th, trinet2518@hotmail.com

43

รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์

Research Center of  automotive safety and assessment engineering

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

 

2913

 

saiprasit.k@tggs-bangkok.org

44

รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร

ศูนย์วิจัยการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง

 High Temperature Corrosion Research Center

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

8610

 

somrerk.c@eng.kmutnb.ac.th

45

ดร.กรุณา ตู้จินดา

ศูนย์วิจัยวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการผลิตและวิศวกรรมพื้นผิว

Material Manufacturing and Surface Engineering Research Center (MaSE)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ

บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

 

02-1509560

 

karuna.t@tggs.kmutnb.ac.th

46

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเสียงและการสั่นสะเทือน

Sound and Vibration Engineering Research Group ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์   8308   khemapat.t@eng.kmutnb.ac.th

47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร สุทธฺกุล

กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีพลาสมาและไฟฟ้าอัตโนมัติ Plasma and Automatic Electric Technology Research Group ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์   038-627000-3   tsuttikul@yahoo.com