ประวัติความเป็นมา

งานส่งเสริมการวิจัยเป็นหน่วยงานสังกัดกองบริการการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยของสถาบันเป็นที่ปรึกษา มีพันธกิจในการสนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปี พ.ศ.2544 สภาสถาบันเห็นชอบให้ บรรจุสำนักวิจัยและพัฒนา ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ของสถาบัน

More
บทบาทหน้าที่ภารกิจ

ปรัชญา    :  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ปณิธาน    :  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูง เพื่อให้เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์   : พัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ  

พันธกิจ     : ส่งเสริม บริหาร และบริการงานวิจัย พัฒนาปัจจัยส่งเสริมงานวิจัย และต่อยอด นำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์  : ส่งเสริมการวิจัย สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

More
โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

การแบ่งส่วนราชการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานผู้อำนวยการ
   งานบริหารและธุรการ  งานคลังและพัสดุ  งานแผนและประกันคุณภาพ  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ฝ่ายบริหารงานวิจัย
   งานบริหารงานวิจัย  งานประสานงานวิจัย

ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
   งานระบบสารสนเพื่อบริหารงานวิจัย  งานเผยแพร่งานวิจัย

ฝ่ายวิจัยเฉพาะทางและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
   งานทุนและประเมินผลงานศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  ศูนย์วิจัยพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัยแบบสหวิทยาการ

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่งเพาะวิสาหกิจ
   งานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา  งานบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

More
คณะกรรมการ

หนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ คณะกรรมการ

More

ผู้บริหาร

ศ.ดร.สุชาติ เซียงฉิน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์

ที่ปรึกษาสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ศรีอริยนนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการ

รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

นางจิตติมา สุวรัตน์

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ